TH | EN
Home > News & Activities
News & Activities
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ บจ.พงษ์ศักดิ์การเกษตร
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ สังวรณ์ฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ สุรัตน์ฟาร์ม
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ รุ่งโรจน์ฟาร์ม
BTG เบทาโกร ร่วมงานงานปีใหม่ บริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองสาหร่าย
BTG เบทาโกร ร่วมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปากช่อง
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ร้านทวีการเกษตร
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ร้านท่าหินการเกษตร


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง