TH | EN
Home > News & Activities > BTG นำลูกค้าลออฟาร์มเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป่าสัก ฮิลด์ไซด์ รีสอร์ท
BTG นำลูกค้าลออฟาร์มเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป่าสัก ฮิลด์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  พาลูกค้าลออฟาร์มเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ป่าสัก ฮิลด์ไซด์ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง