TH | EN
Home > News & Activities > อาหารสัตว์บาลานส์ในประเทศเมียนมาร์ ได้จัดงานสัมมนาให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการจัดการฟาร์มไก่ไข่
อาหารสัตว์บาลานส์ในประเทศเมียนมาร์ ได้จัดงานสัมมนาให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการจัดการฟาร์มไก่ไข่


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง