TH | EN
Home > News & Activities > สัมมนา อาหารโคเบทาโกร เทคนิคการขายอาหารโค เบทาโกร วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556
สัมมนา อาหารโคเบทาโกร เทคนิคการขายอาหารโค เบทาโกร วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556

สัมมนา อาหารโคเบทาโกร วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนม  เพื่อถ่ายทอดจุดเด่น และเทคนิคการขายอาหารโค เบทาโกร  งานสัมมนาได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าอย่างดี ทุกคนได้ความรู้ และความสนุกสนานกลับไปกันทั่วหน้า  เพื่อเป้าหมายที่เบทาโกรได้วางไว้ ว่าจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับคู่ค้า และเกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพโคนม ให้เติบโตอย่างมั่นคง อย่างยั่งยืนต่อไป  


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง