TH | EN
Home > News & Activities > ทีมธุรกิจต่างประเทศ เข้าอวยพรปีใหม่ 2557 หน่วยงานราชการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ทีมธุรกิจต่างประเทศ เข้าอวยพรปีใหม่ 2557 หน่วยงานราชการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คุณวรวุฒิ วณิชกุลบดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศเครือเบทาโกร เข้าพบหน่วยงานราชการเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2557 ณ สาธารณรัฐเมียนมาร์ ได้แก่ ท่านทูตฯพิษณุ  สุวรรณะชฏ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในกรุงย่างกุ้ง ณ สถานทูตไทย ประจำกรุงย่างกุ้ง , ท่านบูรณ์  อินธิรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ไทย ประจำกรุงย่างกุ้ง  และคุณ วิน เส่ง รองประธานสหพันธ์ปุศสัตว์แห่งสหภาพเมียมาร์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2556


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง