TH | EN
Home > News & Activities > กิจกรรมสัมมนา เรื่องการจัดการไก่ไข่และการให้อาหารไก่ไข่ ร้านชายการเกษตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 มิถุนายน 2560
กิจกรรมสัมมนา เรื่องการจัดการไก่ไข่และการให้อาหารไก่ไข่ ร้านชายการเกษตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 มิถุนายน 2560

ทีมงานขายและทีมวิชาการ ษริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีหัวข้อการบรรยายในเรื่องของการจัดการการเลี้ยง และการให้อาหารไก่ไข  


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง