TH | EN
Home > News & Activities > สัมมนาเรื่องคุณภาพน้ำนม ณ เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560
สัมมนาเรื่องคุณภาพน้ำนม ณ เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560

ทีมงานวิชาการ ขาย และการตลาด ษริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาเรื่องคุณภาพน้ำนม ณ เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ศูนย์รับน้ำนมดิบออนหลวย จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพิมคุณภาพและปริมาณน้ำนม อาหารโคนมแบรนด์เบทาโกร เบอร์007 โดยเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง