TH | EN
Home > News & Activities > สัมมนาวิชาการ เรื่องการเลี้ยงสุกรอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด ณ โรงงานอาหารสัตว์ลำพูน วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
สัมมนาวิชาการ เรื่องการเลี้ยงสุกรอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด ณ โรงงานอาหารสัตว์ลำพูน วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ทีมงานวิชาการ และขาย ษริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาเรื่องการเลี้ยงสุกรอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด ณ โรงงานอาหารสัตว์ลำพูน ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวอาหารสุกรแบรนด์ฟาร์มพร้อมนำเสนอโปรแกรมการให้อาหารสัตว์ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง