TH | EN
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 กันยายน 2560
โคนมภูพาน จ.สกลนคร วันที่ 25 ก.ย. 2560
ณ สหกรณ์บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 20 ก.ค. 2560
สัมมนาเรื่องรู้ทันและเข้าใจโรคเต้านมอักเสบ ณ โรงแรมวิลล่า พาราดี .นครราชสีมา วันที่ 27 ก.ย. 2560


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :