TH | EN
Home > ข่าวสาร
ข่าวสาร
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 กันยายน 2560
โคนมภูพาน จ.สกลนคร วันที่ 25 ก.ย. 2560
ณ สหกรณ์บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 20 ก.ค. 2560
สัมมนาเรื่องรู้ทันและเข้าใจโรคเต้านมอักเสบ ณ โรงแรมวิลล่า พาราดี .นครราชสีมา วันที่ 27 ก.ย. 2560
ร่วจัดอบรมในหัวข้อ มาตราฐานฟาร์มโดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และนักวิชาการเข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรที่เข้าร่วมงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทาง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมลค์ จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมสานไมตรี ประเพณี เนื้อ นม ไข่ เกมส์ ครั้งที่13
หจก.มิ่งมิตรมีเกษตรเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี วันที่17-18 ก.ค. 2560
ร้านสนอุทาฟาร์ม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2560


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :