TH | EN
Home > ข่าวสาร
ข่าวสาร
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ฟาร์มไตรรงค์
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ เนื่องจำนงค์ฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ อรสาฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ บจ.พงษ์ศักดิ์การเกษตร
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ สังวรณ์ฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ สุรัตน์ฟาร์ม
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ รุ่งโรจน์ฟาร์ม
BTG เบทาโกร ร่วมงานงานปีใหม่ บริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองสาหร่าย


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :