TH | EN
Home > ข่าวสาร
ข่าวสาร
“เบทาโกร” ได้จัดกิจกรรมสัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในเขตเวียงจันทร์ สปป.ลาว
คณะ Myanmar Livestock Federation เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการเครือเบทาโกรฯ
คณะผู้บริหารเครือเบทาโกร เดินทางเยี่ยม เจ้าของบริษัท สุกเจริญฟาร์ม จำกัด ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ประเทศสปป.ลาว
BTG ร่วมอวยพรวันเกิด บจ.พงษ์ศักดิ์การเกษตร
BTG ร่วมจัดงานสวัสดีปีใหม่กับร้านธีรภัทรอาหารและสุขภาพสัตว์
BTG นำลูกค้าลออฟาร์มเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป่าสัก ฮิลด์ไซด์ รีสอร์ท
BTG จัดงานสวัสดีปีใหม่ กลุ่มสุทินฟาร์ม
BTG ร่วมจัดงานวันเกิดร่วมกับร้าน ธีรพงษ์อาหารสัตว์


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :