TH | EN
Home > ข่าวสาร
ข่าวสาร
BTG นำลูกค้าลออฟาร์มเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป่าสัก ฮิลด์ไซด์ รีสอร์ท
BTG จัดงานสวัสดีปีใหม่ กลุ่มสุทินฟาร์ม
BTG ร่วมจัดงานวันเกิดร่วมกับร้าน ธีรพงษ์อาหารสัตว์
BTG ร่วมอวยพรวันเกิดประสิทธิพรการเกษตร
BTG ร่วมอวยพรวันเกิดเอกธวัชฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ฟาร์มไตรรงค์
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ เนื่องจำนงค์ฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ อรสาฟาร์ม


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :