TH | EN
Home > ข่าวสาร
ข่าวสาร
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญครบรอบวันเกิดร้านลุงหลาด
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญครบรอบวันเกิดตุลาฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรวันเกิด บจ.แสงทองสหฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญครบรอบวันเกิด บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่น จำกัด
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญครบรอบวันเกิด หจก.โคนมลำตะคอง
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญครบรอบวันเกิดบริษัท เคไอเค อโกรเทรด จำกัด
สุดยอดเซียนการตลาด ประเภท The Best of CRM Program
สุดยอดเซียนการตลาด Marketing Award 2012 ฝ่ายการตลาดอาหารสัตว์


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :