TH | EN
Home > ข่าวสาร
ข่าวสาร
ร่วจัดอบรมในหัวข้อ มาตราฐานฟาร์มโดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และนักวิชาการเข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรที่เข้าร่วมงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทาง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมลค์ จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมสานไมตรี ประเพณี เนื้อ นม ไข่ เกมส์ ครั้งที่13
หจก.มิ่งมิตรมีเกษตรเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี วันที่17-18 ก.ค. 2560
ร้านสนอุทาฟาร์ม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2560
ร้านรุ่งอรุณฟาร์ม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2560
กิจกรรสัมมนาอาหารโค ร้าน หจก.รุ่งเรืองการเกษตร จ.ตรัง วันที่ 15 ก.ค. 2560
กิจกรรม walk Rally และ สัมมนาสัตว์ปีก
สัมมนาอาหารสุกรและโรคสุกร ร้านสิทธิพงษ์อาหารสัตว์ จ.พิษณุโลก วันที่ 15 กรกฎาคม 2560


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :