TH | EN
Home > ข่าวสาร
ข่าวสาร
สัมมนาวิชาการ เรื่องการเลี้ยงสุกรอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด ณ โรงงานอาหารสัตว์ลำพูน วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
สัมมนาเรื่องคุณภาพน้ำนม ณ เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560
กิจกรรม WALK RALLY ประจำปีพ.ศ.2560 จำลองฟาร์ฒ ณ หาดแก้วรีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมสัมมนา เรื่องการจัดการไก่ไข่และการให้อาหารไก่ไข่ ร้านชายการเกษตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 มิถุนายน 2560
กิจกรรมสัมมนาอาหารจิ้งหรีด บาลานส์960 ร้านพีพีเกษตรภัณฑ์ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ วันที่ 17 มิถุนายน 2560
กิจกรรมสัมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการโรงเรือนและการสุขาภิบาลฟาร์มสัตว์ปีก วันที่ 15 มิถุนายน 2560
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงสุกรในฤดูฝน และการเลี้ยงจิ้งหรีด ร้านกุดรังการเกษตร อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม วันที่ 11 มิถุนายน 2560
กิจกรรม สัมมนาการจัดการ และการแก้ปัญหาโรคในสัตว์ปีก ร้านสมใจ จอนนุ้ย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วันที่ 10 มิถุนายน 2560


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :