TH | EN
Home > ข่าวสาร > กิจกรรสัมมนาอาหารโค
กิจกรรสัมมนาอาหารโค

ร้าน หจก.รุ่งเรืองการเกษตร จ.ตรัง วันที่ 15 ก.ค. 2560

ทีมงานเบทาโกรร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาอาหารโคแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีการนำนักวิชาการมาเป็นผู้บรรยาย

พร้อมเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ถามตอบกันในงาน


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :