TH | EN
Home > News & Activities > เบทาโกรจัดแสดงบูธ ในงานมหกรรมโคนมแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ปี 2560
เบทาโกรจัดแสดงบูธ ในงานมหกรรมโคนมแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ปี 2560

เบทาโกรจัดแสดงบูธ ในงานมหกรรมโคนมแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ปี 2560


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง