TH | EN
Home > News & Activities > พิธีมอบฟางอัดก้อนให้เก่สหกรณ์
พิธีมอบฟางอัดก้อนให้เก่สหกรณ์

พิธีมอบฟางอัดก้อนให้เก่สหกรณ์ โคนมภูพาน จ.สกลนคร วันที่ 25 ก.ย. 2560


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง