TH | EN
Home > News & Activities > กิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน
กิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน

กิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน

ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่

วันที่ 22 กันยายน 2560


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง