TH | EN
Home > News & Activities > BETAGRO DAIRY SOLUTION
BETAGRO DAIRY SOLUTION

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม BETAGRO DAIRY SOLUTION บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ศูนย์บ้านโฮ่ง โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก พร้อมเข้าฟาร์มแนะนำเรื่องการจัดการ


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง