TH | EN
Home > News & Activities > กิจกรรมสัมมนา "การรับมือกับโรคลูกปลาและการจัดการฟาร์มเพื่อเพิ่มอัตรารอด"
กิจกรรมสัมมนา "การรับมือกับโรคลูกปลาและการจัดการฟาร์มเพื่อเพิ่มอัตรารอด"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการรับมือกับโรคลูกปลาและการจัดการฟาร์มเพื่อเพิ่มอัตรารอด ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีการแนะนำวิธีการเลี้ยงปลา และแนะนำการใช้อาหารเบทาโกร


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง