TH | EN
Home > Products
Products

สัตว์บก

อาหารหมู

จุดเด่น

ใช้อาหารเบทาโกรครบ 7 ถุง ได้น้ำหนักหมู 105 กิโล
อาหารไก่เนื้อ

จุดเด่น

โตไว เนื้อแน่น น้ำหนักต่อตัวสูง
อาหารไก่ไข่

จุดเด่น

กินน้อย ไข่ดก น้ำหนักดี ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
อาหารโค

จุดเด่น

โคนม: ปริมาณน้ำนมมาก สม่ำเสมอ คุณภาพน้ำนมดี
โคเนื้อ: น้ำหนักดี โตไว หุ่นสวย
อาหารเป็ด

จุดเด่น

เป็ดไข่ : กินน้อย น้ำหนักไข่ดี สีไข่แดง
เป็ดเนื้อ : กินน้อย โตไว น้ำหนักดี คุณภาพซากดี

สัตว์น้ำ

อาหารกุ้งกุลาดำ เกรด พรีเมี่ยม

จุดเด่น

โตไว ได้น้ำหนัก น้ำไม่เสีย FCR ต่ำ
อาหารปลานิล

จุดเด่น

โตดี ได้น้ำหนัก สันหนา เกล็ดแข็งแรง
อาหารปลาดุก

จุดเด่น

โตไว ได้น้ำหนัก เนื้อแน่น ผิวเหลือง

ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง