TH | EN
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 กันยายน 2560
โคนมภูพาน จ.สกลนคร วันที่ 25 ก.ย. 2560
ณ สหกรณ์บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 20 ก.ค. 2560
สัมมนาเรื่องรู้ทันและเข้าใจโรคเต้านมอักเสบ ณ โรงแรมวิลล่า พาราดี .นครราชสีมา วันที่ 27 ก.ย. 2560


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :