TH | EN
กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันที่ 10 เมษายน 2560 จ.สุพรรณบุรี
สัมมนาอาการสุกรแบรนด์มาสเตอร์ ร้านยอดการเกษตร วันที่ 5 เมษายน 2560 จ.อุดรธานี
กิจกรรมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ Meeting โครงการเกษตรแปลงใหญ่ จ.สมุทรปราการ วันที่ 14 มีนาคม 2560
กิจกรรมสัมมนา “การเลี้ยงสุกรขุนและการคัดเลือกสายพันธุ์” ณ ร้านวังโป่งอาหารสัตว์ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2560


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :