TH | EN
Home > ข่าวสาร > ทีมอาหารสัตว์เบทาโกร ร่วมงาน Betagro Harmony 2016
ทีมอาหารสัตว์เบทาโกร ร่วมงาน Betagro Harmony 2016

งานนี้เป็นงานสำหรับบุคลากรภายในเครือ เพื่อสร้างความพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยบรรยากาศปลุกยักษ์ให้ตื่นโดยโค้ชศิริลักษณ์ และ Smart Farm โดย พี่เรวัตน์ นอกจากจะสนุกสนานในบรรยกาศยังได้รับความรู้อีกด้วย


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :