TH | EN
Home > ข่าวสาร > ทีมอาหารสุกรแบรนด์ฟาร์ม ร่วมงานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ทีมอาหารสุกรแบรนด์ฟาร์ม ร่วมงานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558


งานนี้เป็นงานประชุมใหญ่ของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยภายในงานมีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม๋ นอกจากนี้ภายในงานยังมีอาจารย์ จตุพล ชมพูนิช มาบรรยายในหัวข้อ Smart Work Smart Life และมีบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ในหัวข้อเรื่อง AEC RCEP TPP บนความเสี่ยงของภาคปศุสัตว์ไทยจะรุ่งโรจน์ หรือ ล่มสลาย อีกด้วย


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :