TH | EN
Home > ข่าวสาร > กิจกรรมสัมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการโรงเรือนและการสุขาภิบาลฟาร์มสัตว์ปีก วันที่ 15 มิถุนายน 2560
กิจกรรมสัมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการโรงเรือนและการสุขาภิบาลฟาร์มสัตว์ปีก วันที่ 15 มิถุนายน 2560

กิจกรรมสัมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการโรงเรือนและการสุขาภิบาลฟาร์มสัตว์ปีก ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี วันที่ 15 มิถุนายน 2560 


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :