TH | EN
Home > ข่าวสาร > กิจกรรมสัมมนา เรื่องโรคและการจัดการสุกรในช่วงฤดูฝน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
กิจกรรมสัมมนา เรื่องโรคและการจัดการสุกรในช่วงฤดูฝน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์ จัดสัมมนาเรื่องโรคและการจัดการสุกรในช่วงฤดูฝน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :