TH | EN
อาหารโค

อาหารโค

4.1 อาหารโคนม

จุดเด่น : ปริมาณน้ำนมมาก สม่ำเสมอ คุณภาพน้ำนมดี

อาหาร โค เบทาโกร เป็นอาหารโค ชนิดเม็ดคุณภาพสูง มีการคัดเลือกวัตถุที่มีคุณภาพ และผ่านกระบวนการอัดเม็ด ทำให้อาหารโค เบทาโกร ผ่านความร้อน ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่สิ่งที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ นอกจากนี้ อาหารโค เบทาโกร ทุกช่วงการใช้ ยังมีขนาดเม็ดเล็ก ประมาณ 4 มม. อัดเม็ดแน่น แข็ง มีกลิ่นหอม ทำให้สามารถช่วยกระตุ้นการกินของโค และสามารถใช้เสริมทดแทน ในกรณีที่ขาดแคลนอาหารหยาบหรือใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ำ

 

4.2 อาหารโคเนื้อ

จุดเด่น : น้ำหนักดี โตไว หุ่นสวย

อาหาร โค เบทาโกร เป็นอาหารโค ชนิดเม็ดคุณภาพสูง มีการคัดเลือกวัตถุที่มีคุณภาพ และผ่านกระบวนการอัดเม็ด ทำให้อาหารโค เบทาโกร ผ่านความร้อน ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่สิ่งที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ นอกจากนี้ อาหารโค เบทาโกร ทุกช่วงการใช้ ยังมีขนาดเม็ดเล็ก ประมาณ 4 มม. อัดเม็ดแน่น แข็ง มีกลิ่นหอม ทำให้สามารถช่วยกระตุ้นการกินของโค และสามารถใช้เสริมทดแทน ในกรณีที่ขาดแคลนอาหารหยาบหรือใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ำ

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ : mktfeed@betagrofeed.com


 


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :