TH | EN
อาหารเป็ด

อาหารเป็ด

5.1 อาหารเป็ดไข่

จุดเด่น : กินน้อย น้ำหนักไข่ดี สีไข่แดง

อาหาร เป็ดไข่เบทาโกร คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานอาหารสัตว์ ที่ได้มาตรฐาน มีขนาดเม็ดและความแข็งเหมาะสมกับการกินของเป็ดไข่ ทำให้มีฝุ่นน้อย เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้อย มีคุณค่าทางโภชนะสูง ส่งผลให้เป็ดไข่มีเปอร์เซ็นต์ไข่สูง เป็ดไข่ยืนระยะไข่ได้นาน เป็ดไข่ไม่โทรม น้ำหนักไข่สูงและมีสีไข่แดงสูง เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค

 

5.1 อาหารเป็ดเนื้อ

จุดเด่น : กินน้อย โตไว น้ำหนักดี คุณภาพซากดี

อาหาร เป็ดเนื้อเบทาโกร คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานอาหารสัตว์ ที่ได้มาตรฐาน มีขนาดเม็ดและความแข็งเหมาะสมกับการกินของเป็ดเนื้อ ทำให้มีฝุ่นน้อย เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้อย มีคุณค่าทางโภชนะสูง ส่งผลให้เป็ดเนื้อมีประสิทธิภาพการใช้อาหารสูง (FCR ต่ำ) โตไว ใช้ระยะการเลี้ยงสั้น เป็ดเนื้อมีเนื้อแน่น คุณภาพซากดีเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค

 

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ : mktfeed@betagrofeed.com
 


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :