TH | EN
หน้าแรก > ผลิิตภัณฑ์ > อาหารปลาดุก
อาหารปลาดุก

อาหารปลาดุก

เป็นอาหารปลาดุกที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ได้รับการตรวจสอบ และคัดสรรเป็นอย่างดี ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันมัย จึงทำให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ทำให้ปลาเจริญเติบเร็ว ผิวปลาสีเหลือสวย เป็นที่ต้องการของตลาด เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงปลาดุก โดยเฉพาะ แบ่งเป็น 3 ระยะตามขนาด และน้ำหนัก ได้แก่ ปลาดุกขนาดเล็ก ปลาดุกขนาดกลาง ปลาดุกขนาดใหญ่


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :